Μήνυμα

Ώρες ατέλειωτες
Να περιμένω
ένα μήνυμα του
Άδικος κόπος
Ο συνδρομητής
δεν υπάρχει πια