Νέο Μεταφραστικό Πρόγραμμα για το Βιβλίο μέσω της πλατφόρμας GreekLit.gr

Με στόχο την ανάδειξη και προώθηση στο εξωτερικό της δυναμικής ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, αλλά και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής γραμματείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιούργησε ένα νέο Μεταφραστικό Πρόγραμμα για το Βιβλίο, το οποίο φιλοξενείται στη πλατφόρμα GreekLit.gr, η οποία σχεδιάστηκε ως πύλη για το ελληνικό βιβλίο και θα διαχειρίζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ).

Μέσω του νέου Μεταφραστικού Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα είτε για επιχορήγηση της μετάφρασης σε ξένη γλώσσα πλήρους έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, είτε για επιχορήγηση μετάφρασης σε ξένη γλώσσα αποσπάσματος έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα για προσέλκυση ενδιαφέροντος ξένων εκδοτών με στόχο την πλήρη μετάφρασή του.

Η επιδότηση μετάφρασης αποτελεί το πρώτο στάδιο του GreekLit.gr, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα εξελίσσεται διαρκώς, καθώς μέσω του GreekLit.gr θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για δράσεις και ειδήσεις που αφορούν στα ελληνικά Γράμματα, ενώ θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τους επαγγελματίες του κλάδου του βιβλίου και θα αναπτυχθούν προγράμματα για κινητικότητα και φιλοξενία συγγραφέων, εκδοτών και επαγγελματιών του χώρου (residencies).

Η επιχορήγηση για μετάφραση πλήρους έργου παρέχεται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως, μεταξύ άλλων, μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και εκδοτικές επιχειρήσεις, και προβλέπει επιδότηση έως και 75% του συνολικού κόστους της μετάφρασης, όπως αυτό προκύπτει από τον υποβαλλόμενο με την αίτηση προϋπολογισμό.

Η επιχορήγηση για μετάφραση δείγματος έργου απευθύνεται σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως μορφωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, όπως μεταφραστές ή λογοτεχνικοί πράκτορες, με την προϋπόθεση ότι έχουν συνάψει ήδη σύμβαση άδειας παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τον κάτοχο των πνευματικών και περιουσιακών δικαιωμάτων του έργου. Το μεταφρασμένο δείγμα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.greeklit.gr με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ώστε να είναι προσβάσιμο σε εκδότες και άλλους ενδιαφερόμενους του εξωτερικού.

Η πλατφόρμα λειτουργεί όλο το χρόνο για υποβολή αιτημάτων και για τις δύο κατηγορίες του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως εννέα αιτήματα εντός του ίδιου έτους, δηλαδή τρία αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις περιόδους αξιολόγησης των αιτημάτων (Ιανουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο). Οι ακριβείς ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος. Πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται από ειδική πενταμελή Επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με διετή θητεία. Η σύνθεση της πρώτης Επιτροπής του νέου Μεταφραστικού Προγράμματος για το Βιβλίο είναι η ακόλουθη:

  • Νίκος Μπακουνάκης (Πρόεδρος της Επιτροπής), καθηγητής Πανεπιστημίου, συγγραφέας
  • Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας
  • Χάρης Μελετιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου
  • Κατερίνα Σχινά, συγγραφέας, μεταφράστρια
  • Σίσσυ Παπαθανασίου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ

Αναλυτικά τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής, καθώς και όλοι οι όροι του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο: 

http://www.greeklit.gr