ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Άρθρο I – Όροι συνεργασίας

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης αυτού έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης του. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, ενώ λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο Art In Vivo. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δε συναινεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του σε αυτόν, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή του .

Το Art In Vivo δύναται οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολόγηση να αναθεωρεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης, καθόσον η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή της όποιας τροποποίησης, η οποία έχει πλήρη ισχύ από το χρόνο κατά τον οποίο παρατίθεται εγγράφως και ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο , από τον ίδιο δε χρόνο λογίζεται ότι ο επισκέπτης /χρήστης έλαβε γνώση της σχετικής τροποποίησης . Η τυχόν επέλευση ολικής ή μερικής ακυρότητας η αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων του παρόντος δεν επηρεάζει το κύρος του συνόλου των υπόλοιπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο, θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν κατά το μέγιστο δυνατό στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Άρθρο ΙΙ – Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει ενδεικτικά κείμενα, γραφικά στοιχεία, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, βίντεο, ήχους και λοιπά ψηφιακά μέσα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Art In Vivo από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Εξαιρέσεις στο ανωτέρω συνιστούν όσες ρητά αναφέρονται ως τέτοιες, καθώς και περιεχόμενο, το οποίο σαφώς προκύπτει ότι κάτοχοί του είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων). Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ως άνω τρίτων (ενδεικτικά: συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους. 

Το όνομα χώρου (https://artinvivo.gr) είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται ως τέτοιο από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Art in Vivo και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια. Σε περίπτωση που επισκέπτης / χρήστης προβαίνει σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Art in Vivo, ο διαχειριστής του δύναται να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, επιφυλασσόμενος ρητώς για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματός του.

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς σκοπό εμπορικής εκμετάλλευσης. Προσέτι, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, υπό την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

Η εν λόγω αναπαραγωγή σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του Art in Vivo, ενώ πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν των ως άνω αναφερόμενων, απαιτεί την έγγραφη ρητή άδεια του Art in Vivo ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Άρθρο ΙΙΙ – Έκταση ευθύνης του Art in Vivo – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται εκ μέρους του το Art in Vivo καμία εγγύηση αναφορική με την αρτιότητα, ορθότητα ή καταλληλόλητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Αποκλείεται ρητά το ενδεχόμενο θεμελίωσης ευθύνης του Art in Vivo, ακόμη και αν αυτή αποδίδεται σε αμέλεια, για οποιαδήποτε βλάβη ή και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που τυχόν προκύψει για τον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Δεν παρέχεται καμία απολύτως εγγύηση εκ μέρους του Art in Vivo ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Art in Vivo για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Τέλος, ουδεμία εγγύηση παρέχεται εκ μέρους του Art in Vivo πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται στον επισκέπτη /χρήστη χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου αποκλείεται η προβολή οποιασδήποτε αξίωσης οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς η οποία προέκυψε κατά τα ανωτέρω, ενώ η τυχόν επελθούσα ζημία βαρύνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Το Art in Vivo ενδέχεται να προβαίνει στη δημοσίευση ανακοινώσεων, άρθρων και λοιπών κειμένων συναφών με το σκοπό λειτουργίας του, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Η δημοσίευση εκ μέρους του Art in Vivo των εν λόγω ανακοινώσεων, άρθρων και λοιπών συναφών με το σκοπό της λειτουργίας του κειμένων, δεν συνεπάγονται εκ μέρους του Art in Vivo καμία παροχή εγγύησης σχετικά με την καταλληλόλητα, την πληρότητα, την ακρίβεια ή την επάρκεια των εν λόγω δημοσιεύσεων.

Άρθρο IV: Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου συναινεί ότι αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και τον αποδέχεται, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τυχόν παρασχεθεί από το Art in Vivo η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη δημοσίευσης ή αποστολής με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο επισκέπτης/ χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Γίνεται ρητή μνεία ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο ο δημοσιεύων να διαθέτει το σχετικό δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  1. Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις
  2. Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών
  3. Να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιονδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου
  4. Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Υποβάλλοντας υλικό στο Art in Vivo, εφόσον παρασχεθεί η εν λόγω δυνατότητα, ο υποβάλλων παραχωρεί στο Art in Vivo μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή τμήματος ή του συνόλου του, εντός του Art in Vivo ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συναινεί δε ο δημοσιεύων ότι δε θα λάβει καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλει στον παρόντα ιστότοπο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχο τους, ενώ το Art in Vivo δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παράσχει οικειοθελώς.

Ο χρήστης του Art in Vivo υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν είτε να επιφέρουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Art in Vivo, είτε να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον αυτής ή τρίτου . Τέτοιες πράξεις αναφέρονται, όλως ενδεικτικώς : στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά του Art in vivo προκειμένου να ικανοποιηθεί από την προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία προσβολή εμπίπτει κατά τα στο παρόν κείμενο διατυπωμένα στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/ χρήστη, το Art in Vivo διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Πέραν δε των αξιώσεων του τρίτου μέρους, το Art in Vivo επιφυλάσσεται για τυχόν δικαιώματά της περί αποζημίωσης για την εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αθέτηση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης, με την πρόσβασή του και την εκ μέρους του χρήση του Art in Vivo, συμφωνεί ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί.

Αποδέχεται δε ότι το Art in Vivo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, χωρίς να απαιτείται να προειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά τους χρήστες/μέλη του. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη του αναγνωρίζουν ότι δεν γεννάται υπέρ τους κανένα σχετικό δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Art in Vivo ή των διαχειριστών του.

Τέλος, ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι το Art in Vivo διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που ο χρήστης υποβάλλει, εφόσον κρίνει ότι παραβιάζονται οι όροι χρήσης της λειτουργίας του.

Άρθρο V: Υπερσυνδέσεις (links)

Δια του παρόντος ιστοτόπου ενδέχεται να παρασχεθεί η δυνατότητα, μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του Art in Vivo, πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Μοναδικό σκοπό της τοποθέτησης των εν λόγω συνδέσμων συνιστά η διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί δε σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link), και τούτο καθόσον ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το Art in Vivo και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη/ χρήστη.

Αρθρο VII: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η προβολή της τέχνης. Προς διευκόλυνση, και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του υποψήφιου πελάτη αλλά και των εν δυνάμει συνεργατών του Art in Vivo, οι ανωτέρω δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συνεργασθούν με τo Art in Vivo, ακολουθώντας τον τρόπο που το Art in Vivo έχει ορίσει. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων τείνει αποκλειστικά στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ του Art in Vivo αφενός, και του ενδιαφερόμενου ή συνεργάτη αφετέρου. Τα στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, δεν θα διατεθούν από το Art in Vivo προς πώληση, δεν θα διαβιβασθούν και δεν θα δημοσιοποιηθούν με κανέναν τρόπο, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Το Art in vivo δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Art in Vivo διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το Art in Vivo προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Κυριακή 28/03/2021